COPYRIGHT © 2018 南京东郊国宾馆 版权所有    网站建设:中企动力 南京  苏ICP备11087295号 

地址:中国 南京 紫金山路5号/邮编:21001

电话Tel:(86-25)51800888      

官方微信公众号

传真Fax:(86-25)51800696

网址:www.jsnjdongjiao.com    

>
人文东郊
“相约春天里”2018新春联欢会

“相约春天里”2018新春联欢会

2017年度总结表彰大会

2017年度总结表彰大会

2017年与恩来干部学院委托管理的签约仪式

2017年与恩来干部学院委托管理的签约仪式

2018年“做更好的自己”餐饮部技能大赛

2018年“做更好的自己”餐饮部技能大赛

2018年东郊品质服务季评优颁奖

2018年东郊品质服务季评优颁奖

2018年三八妇女节春节活动

2018年三八妇女节春节活动

东郊国宾服务队

东郊国宾服务队

东郊国宾服务队

东郊国宾服务队

东郊国

这是图片名称这是图片名称

1
/1

人文东郊

[{"atlasImg":{"id":42,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"“相约春天里”2018新春联欢会","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":88,"thumbId":88},"bigWidth":1200,"bigHeight":797,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/S-Z6YgNeSR-9kCmbnXI0PA.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":43,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2017年度总结表彰大会","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":89,"thumbId":89},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/QDL_SjmWTYa163ZQZYkXjw.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":44,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2017年与恩来干部学院委托管理的签约仪式","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":90,"thumbId":90},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/C05fnLqQTFq6HSCzk4DTJQ.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":45,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年“做更好的自己”餐饮部技能大赛","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":91,"thumbId":91},"bigWidth":1200,"bigHeight":675,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/BuSb4-5ISX-dXyYi6awsQg.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":46,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年东郊品质服务季评优颁奖","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":5,"imgId":92,"thumbId":92},"bigWidth":1200,"bigHeight":675,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/zmqiLmPXRau-f5ImobM9XQ.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":47,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"2018年三八妇女节春节活动","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":6,"imgId":93,"thumbId":93},"bigWidth":1200,"bigHeight":900,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/fflwfaDYSaSVcfARhrCFXA.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":48,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"东郊国宾服务队","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":7,"imgId":94,"thumbId":94},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/nXB3fla3SnCFAwp7tYfKGg.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":49,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":6,"title":"东郊国宾服务队","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":8,"imgId":95,"thumbId":95},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/KGWuH4o1QaSQZvI3EKb7Kw.png?k=1694750420000"}]
/atlas/1/
""
"点击查看原图"
true e_articles-001 false true More true false e_ListImgTitle-001 false _blank true true e_box-000 e_box-000 true true true true e_btn-000 true false true rollingLoad 4x3 false e_box-000 true 60 true false false 3 false yyyy/MM/dd false true true false false 1s_kwdsGs001 1s_sharesGs001 false false 3 1s_styleName0005 1s_styleName0003 true 1s_styleName0002 60 4 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 1 6 e_link-001 e_icon-000 e_box-000 true site:atlas/atlas_detail-06 e_MatteBox-000 true c_atlas_detail-04001 4 70 4 1 true input false true true e_box-000 true e_PositionBox-001 1s_pAnGs001 1s_pAnGs003 true atlasId;currentPage;atlasCateId true e_ArticleHline-001 true e_MoreBtn-001 e_MinorLink-001 true true true all true true true true 225 e_num-002fsaggasf true true 225 e_loading-001 true true true e_box-000 true true false e_image-001 e_box-000 true true false true 24 true e_box-000 2 true true false true false e_box-000 true true e_box-000 true e_ContentMajorStyleBox-001 true true 0 false true false true false 图册详情 true atlas_detail-04 true true 1s_sbxGs002 false 1s_sbxGs001 0 0 true e_ImgSummary-001 atlasDetail_imgs e_AtlasBox-001 e_MinorLink-001 70 e_PreBtn-001 true true e_icon-000 e_icon-000 true 1 e_AtlasRelationImg-001 top true true false {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} false e_NextBtn-001 false e_MatteBox-001 true true false false 24 true 3 e_PageNum-001 TitleAll false true false true false 4x3 true true HH:mm:ss true true true 6 true 24 false atlas_detail-1552873756581 _blank 1 true 24 1 e_box-000 true true true e_image-000 e_box-000 false e_image-000 true e_box-000 100 4x3 e_AtlasArticleBox-001 225x225 false e_box-000 图册详情 2 true
“相约春天里”2018新春联欢会 42 “相约春天里”2018新春联欢会 1
2017年度总结表彰大会 43 2017年度总结表彰大会 2
2017年与恩来干部学院委托管理的签约仪式 44 2017年与恩来干部学院委托管理的签约仪式 3
2018年“做更好的自己”餐饮部技能大赛 45 2018年“做更好的自己”餐饮部技能大赛 4
2018年东郊品质服务季评优颁奖 46 2018年东郊品质服务季评优颁奖 5
2018年三八妇女节春节活动 47 2018年三八妇女节春节活动 6
东郊国宾服务队 48 东郊国宾服务队 7
东郊国宾服务队 49 东郊国宾服务队 8