COPYRIGHT © 2018 南京东郊国宾馆 版权所有    网站建设:中企动力 南京  苏ICP备11087295号 

地址:中国 南京 紫金山路5号/邮编:21001

电话Tel:(86-25)51800888      

官方微信公众号

传真Fax:(86-25)51800696

网址:www.jsnjdongjiao.com    

>
东郊餐厅
紫荟楼·紫霞厅

紫荟楼·紫霞厅

紫熙楼·1-7号厅

紫熙楼·1-7号厅

紫熙楼·百合厅

紫熙楼·百合厅

紫熙楼·稻香村零点餐厅

紫熙楼·稻香村零点餐厅

紫熙楼·丁香厅

紫熙楼·丁香厅

紫熙楼·钟山厅

紫熙楼·钟山厅

紫园·自春堂

紫园·自春堂

紫园·自春堂

紫园·自春堂

紫云楼·宴会厅

紫云楼·宴会厅

东郊国

这是图片名称这是图片名称

1
/1

东郊餐厅

[{"atlasImg":{"id":72,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫荟楼·紫霞厅","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"/repository/image/A_LgMANgQVWD9eO-X44iFA.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/A_LgMANgQVWD9eO-X44iFA.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":106,"thumbId":106},"bigWidth":1200,"bigHeight":595,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/A_LgMANgQVWD9eO-X44iFA.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/A_LgMANgQVWD9eO-X44iFA.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":73,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫熙楼·1-7号厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/b4u4Lg7jSFyu-kdmQ0NLQg.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/b4u4Lg7jSFyu-kdmQ0NLQg.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":107,"thumbId":107},"bigWidth":1200,"bigHeight":900,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/b4u4Lg7jSFyu-kdmQ0NLQg.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/b4u4Lg7jSFyu-kdmQ0NLQg.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":74,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫熙楼·百合厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/-DUPN_lbT72guWEgumrl2A.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/-DUPN_lbT72guWEgumrl2A.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":108,"thumbId":108},"bigWidth":1200,"bigHeight":594,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/-DUPN_lbT72guWEgumrl2A.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/-DUPN_lbT72guWEgumrl2A.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":75,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫熙楼·稻香村零点餐厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/OuKbS4xjRkK8Cnc01IlyFg.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/OuKbS4xjRkK8Cnc01IlyFg.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":109,"thumbId":109},"bigWidth":1200,"bigHeight":685,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/OuKbS4xjRkK8Cnc01IlyFg.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/OuKbS4xjRkK8Cnc01IlyFg.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":76,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫熙楼·丁香厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/M6uNeB4ZQqy5qGDnJ8_teQ.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/M6uNeB4ZQqy5qGDnJ8_teQ.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":5,"imgId":110,"thumbId":110},"bigWidth":1200,"bigHeight":597,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/M6uNeB4ZQqy5qGDnJ8_teQ.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/M6uNeB4ZQqy5qGDnJ8_teQ.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":77,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫熙楼·钟山厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/7uWi7pt4QgCbC-BKXAMydg.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/7uWi7pt4QgCbC-BKXAMydg.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":6,"imgId":111,"thumbId":111},"bigWidth":1200,"bigHeight":815,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/7uWi7pt4QgCbC-BKXAMydg.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/7uWi7pt4QgCbC-BKXAMydg.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":78,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫园·自春堂","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/fdaI6CDfR9eNtNElodhgRQ.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/fdaI6CDfR9eNtNElodhgRQ.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":7,"imgId":112,"thumbId":112},"bigWidth":1200,"bigHeight":900,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/fdaI6CDfR9eNtNElodhgRQ.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/fdaI6CDfR9eNtNElodhgRQ.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":79,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫园·自春堂","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/xw0_efUpQjStyC-bXAl7pQ.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/xw0_efUpQjStyC-bXAl7pQ.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":8,"imgId":113,"thumbId":113},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/xw0_efUpQjStyC-bXAl7pQ.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/xw0_efUpQjStyC-bXAl7pQ.png?k=1694750420000"},{"atlasImg":{"id":80,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":4,"title":"紫云楼·宴会厅","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"/repository/image/JMhzaFrkQuCzkT3or4mc8A.png_{i}xaf.png?k=1694750420000","thumbUrl":"/repository/image/JMhzaFrkQuCzkT3or4mc8A.png_{2i}xa.png?k=1694750420000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":9,"imgId":114,"thumbId":114},"bigWidth":1200,"bigHeight":800,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"/repository/image/JMhzaFrkQuCzkT3or4mc8A.png?k=1694750420000","srcThumbImgUrl":"/repository/image/JMhzaFrkQuCzkT3or4mc8A.png?k=1694750420000"}]
/atlas/2/
""
"点击查看原图"
true e_articles-001 false true More true false e_ListImgTitle-001 false _blank true true e_box-000 e_box-000 true true true true e_btn-000 true false true rollingLoad 4x3 false e_box-000 true 60 true false false 3 false yyyy/MM/dd false true true false false 1s_kwdsGs001 1s_sharesGs001 false false 3 1s_styleName0005 1s_styleName0003 true 1s_styleName0002 60 4 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 1 6 e_link-001 e_icon-000 e_box-000 true site:atlas/atlas_detail-07 e_MatteBox-000 true c_atlas_detail-04001 4 70 4 1 true input false true true e_box-000 true e_PositionBox-001 1s_pAnGs001 1s_pAnGs003 true atlasId;currentPage;atlasCateId true e_ArticleHline-001 true e_MoreBtn-001 e_MinorLink-001 true true true all true true true true 225 e_num-002fsaggasf true true 225 e_loading-001 true true true e_box-000 true true false e_image-001 e_box-000 true true false true 24 true e_box-000 2 true true false true false e_box-000 true true e_box-000 true e_ContentMajorStyleBox-001 true true 0 false true false true false 图册详情 true atlas_detail-04 true true 1s_sbxGs002 false 1s_sbxGs001 0 0 true e_ImgSummary-001 atlasDetail_imgs e_AtlasBox-001 e_MinorLink-001 70 e_PreBtn-001 true true e_icon-000 e_icon-000 true 1 e_AtlasRelationImg-001 top true true false {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} false e_NextBtn-001 false e_MatteBox-001 true true false false 24 true 3 e_PageNum-001 TitleAll false true false true false 4x3 true true HH:mm:ss true true true 4 true 24 false atlas_detail-1552873651145 _blank 1 true 24 1 e_box-000 true true true e_image-000 e_box-000 false e_image-000 true e_box-000 100 4x3 e_AtlasArticleBox-001 225x225 false e_box-000 图册详情 2 true
紫荟楼·紫霞厅 72 紫荟楼·紫霞厅 1
紫熙楼·1-7号厅 73 紫熙楼·1-7号厅 2
紫熙楼·百合厅 74 紫熙楼·百合厅 3
紫熙楼·稻香村零点餐厅 75 紫熙楼·稻香村零点餐厅 4
紫熙楼·丁香厅 76 紫熙楼·丁香厅 5
紫熙楼·钟山厅 77 紫熙楼·钟山厅 6
紫园·自春堂 78 紫园·自春堂 7
紫园·自春堂 79 紫园·自春堂 8
紫云楼·宴会厅 80 紫云楼·宴会厅 9